کارمند نمونه

کارمند نمونه اردیبهشت ماه

/dakh180584

همکار عزیز…...


کارمند نمونه خرداد ماه

/teg150512

همکار عزیز سر کار خانم فتحیان وظیفه شناسی و تلاش صادقانه شما.....