کتاب رازهایی از قدرت مذاکره

کتاب رازهایی از قدرت مذاکره، ویژه فروشندگان

/book010719


نام کتاب :
رازهایی از قدرت مذاکره، ویژه فروشندگان
مرکز تهیه :
کتاب فروشی های معتبر
نام نویسنده :
راجرداوسون
لینک مرکز :
www.naslenowandish.com