کتاب راه حل جایگزین

کتاب راه‌حل جایگزین

/book100902


نام کتاب :
راه‌حل جایگزین
مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/69767-
نام نویسنده :
آدام گرنت ، شریل سندبرگ
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/69767-