کتاب معمای چین

دیدگاه های چین در مورد نظم بین الملل

/magh1805369

دیدگا ههای چین در مورد نظم بین المللیمنافع ملی چین مبنایی برای دیدگاهش در مورد نظم بین المللی پساجنگ به دست می دهد.در اسناد و استراتژی های رسمی، اظهارات رهبران ارشد و تحلیل اندیشمندان و موسسات غیررسمیاما مرتبط با دولت، چین مجموعه ای از دیدگا هها در مورد نظم پساجنگ را خلاصه کرده است. درعصر مائوئیستی، وقتی وضعیت ثبات حاصل کرد، رهبران چین روابطی با جهان در حال توسعه وبا شوروی و آمریکا به هم زدند. به دلیل فقر و انزوای سیاسی چین، رهبران این کشور در عصر مائوتعامل اندکی با سازمان ملل و موسسات مهم دیگر نظام بین الملل داشتند. با این حال، اندیشه وعمل دیپلماتیک چین به دنبال شناسایی آمریکا و شروع اصلاحات و سیاست بازگشایی درها دراواخر دهه 70 تغییر چشمگیری یافت. .