کلاس بازرگانی

گزارش روز اول پانزدهمین دوره

/dakh180508

اولین روز از پانزدهمین دوره بازرگانان هوشمند در تهران خیابان گاندی پنجم ،16 بهمن ماه برگزار شد.....