کمسیون اقتصادی

ریشه تورم در ایران چیست؟ خلق پولی که تبدیل به تولید نمی‌شود

/teg140529

رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌های خصوصی به ماشین خلق نقدینگی تبدیل شده اند.وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند....