کندوان

روستای کندوان

/ro2105014

منطقه :
اذربایجان شرق
محصول روستا :
عسل ، گردو ،گیاهان داروی
دوشاب ، بادام ، گلیم ، جاجیم
جمعیت:
۸۰۰نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده