کودک مبتلا به سرطان

محک موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

/saratan010818

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان با نام اختصاری محک در سال ۱۳۷۰ با شماره ۶۵۶۷ به ثبت رسید ایده اولیه تاسیس محک توسط سعیده قدس ( بنیانگذار محک ) با آگاهی از مشکالت کودکان مبتال به سرطان به واسطه بیماری فرزندش صورت گرفت....