گرجستان

تورم پاکستان زیر ۱۰ درصد ماند

/teg011217

متوسط نرخ تورم پاکستان در ۱۲ ماه منتهی به فوریه نسبت به دوره منتهی به ماه قبل ۳.۰۵ درصد افزایش یافت.