گشوده شدن راه تجاری

گشوده شدن راه تجاری ایران و پاکستان

/teg010824-2

گشوده شدن راه تجاری قانونی و رسمی ایران و پاکستان به نفع کشور است/ پاکستان بر ریل توسعه اقتصادی حرکت می‌کند...