یوان

برنده زورآزمایی پکن و واشنگتن؟

/teg220503

اقتصاد نیوز :جنگ ارزی و تکنولوژی اصلی ترین میادین زورآزمایی پکن و واشنگتن برای رهبری اقتصاد جهانی هستند.