( فریدون مجلسی ) ، دیپلمات پیشین کشورمان، در رابطه با اهمیت سفر وزیر امور خارجه به پاکستان در راس هیات سیاسی و پاکستان بزرگترین همسایه ما است و بر ریل توسعه اقتصادی حرکت می کند. روابط :اقتصادی به خبرنگار سیاسی برنا گفت اقتصادی ایران و پاکستان قاعدتا سر به میلیاردها دلار می زند. پاکستان تولیدات بسیاری دارد که در بازار ایران مکمل هستند. اما دهه ای است که روابط ایران و پاکستان دستخوش مداخلات آمریکا و عربستان قرار گرفته اما تاثیری بر این روابط ایجاد نشده است، .اما پاکستان به بنزین و نفت سیاه ایران احتیاج دارد.

رییس جمهور جدید پاکستان در سفری که به ایران داشت تلاش کرد بین ایران و عربستان نوعی آشتی برقرار کند ولی :او افزود بعدها خود او اظهار نا امیدی کرد. پاکستان یکی از معدود کشورهایی است که بدون نیاز به رابطه بانکی به راحتی با ایران ارتباط تجاری دارد .

در شرایطی که ارتباطات بین المللی و اقتصادی ایران به حداقل کاهش پیدا کرده است گشوده شدن این راه تجاری مجلسی تاکید کرد که بتوان، معاملات رسمی و قانونی و تجاری انجام داد مهم است، امیدوارم ایران از این طریق خود را از بن بست تحریم ها خارج کند و ملت ایران را از این زیان مستمر نجات پیدا کنند .

منبع : https://www.borna.news/