فدراسیون صادرات انرژی ایران با صادر کردن بیانیه ای نسبت به دگرگونی های سیاست در داخل و خارج كه بر فعالیت اقتصادی اثرات غیرقابل انكار دارد، اخطار داده و بعضی نكات را با مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی در میان گذاشته است در بیانیه این فدراسیون آمده است:»یكي از مسائل بسیار با اهمیت در روند زندگي اقتصادي و سیاسي ایران امروز این است كه  مدیران ارشد سیاسي و اقتصادي ایران در بررسي ها و ارزیابي هاي خود به اقتصاد ایران دو نگاه بسیار دور از هم دارند كه نشان مي دهد یك دیدگاه از دو دیدگاه غیر كارشناسي است. به این معني كه یك گروه باور دارند یا مي خواهند ایرانیان را متقاعد كنند كه اقتصاد ایران تنگنایي ندارد و وضعیت فعلي آنگونه كه گفته مي شود، تلخ و تاریك نیست. 

این گروه اصرار دارند، بگویند اگر هم مشكلاتي وجود دارد به دلیل این است كه دولت فعلي غیر انقلابي است و توانایي ندارد و اگر دولت دیگري بیاید، مسائل حل ميشود. از سوي دیگر گروه دیگري از مدیران ارشد سیاسي و اقتصادي باورشان این است كه اقتصاد ایران در مقایسه با سال هاي گذشته و نیز در مقایسه با كشورهاي دیگر و در عرصه هاي گوناگون داراي مشكلات مهم است. اعضاي فدراسیون صادرات انرژي با رصد كامل اقتصاد ایران و بدون توجه به داوري هاي جناحي- سیاسي دیدگاه دوم را قبول و اصرار دارند كه وضعیت امروز اقتصاد ایران با دشواري هاي واقعي مواجه است و نباید به هر دلیلي این تنگناها را نادیده گرفت. اگر همه طیف هاي سیاسي و مدیران اقتصادي .كشور در این باره به دیدگاه واحد برسند، بخشي از مشكالت حل خواهد شد معضل بودجه كل كشور در این بیانیه اضافه شده است: اكثریت اقتصاد دانان ایراني و فعالان اقتصادي با گرایشهاي گوناگون اندیشه اي و فعالیتهاي مختلف در نوشته ها و سخنان خود در این سال ها به این نتیجه قطعي رسیده اند كه ساختار بودجه ایران به گونه اي است كه بسترساز تنگناهاي دیگر شده و تا زماني كه ساختار بودجه ایران به تعادل واقعي نرسد و یك بودجه سالم و متوازن و مبتني بر واقعیت هاي اقتصادي تهیه نشود، مشكلات اقتصاد ایران همچنان پابرجا مي ماند و فقط اولویت هاي اقتصادي مشكلساز جابهجا ميشوند. نگاهي .به بودجههاي همین دو سال اخیر این معنا را به خوبي نشان ميدهد مشكل بودجه ایران به لحاظ ساختاري این است كه دولت و مجلس ابتدا هزینه هایي را براي كشور قطعي و غیرقابل تغییر فرض ميكنند و پس از آن دنبال راه هاي درآمدي ميگردند كه بتوانند این هزینه هاي غیرمنعطف را تامین كنند. واقعیت امروز ایران را در نظر بگیرید و ببینید مشكلات اقتصاد ایران تا چه اندازه از كسري بودجه سرچشمه ميگیرد. بنابر آمارهاي متفاوت در شرایط امروز رقمي معادل ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهاي پیشبیني شده در بودجه مابه ازاي واقعي ندارند. دولت ایران در این ۱۰۰ روز سال نو به هر دري ميزند تا این كسري بودجه را با درآمدهاي ناشناس تامین كند. به این ترتیب است كه شهروندان باور دارند، افزایش قیمت دلار و سكه كار دولت است. دولت روزي از فرار مالیات ۴۰۰ ثروتمند ایراني ميگوید و روزي به صادركنندگان فشار مي آورد كه باید تا این تاریخ ارز هاي صادراتي را برگردانید و روزگار دیگري به واردكنندگان فشار مي آورد كه دنبال ارز نباشند فدراسیون صادرات انرژي و صنایع وابسته ایران باور دارد، دولت و مجلس محترم و سایر نهاد هاي قدرت مي توانند پیش از اینكه ساختار درآمد و هزینه هاي بودجه فعلي بر ابعاد گرفتاري ها بی فزاید در نشستي عمومي و با بهره گیري از تجربه و دانش تشكل هاي نیرومند اقتصادي، اصالح بودجه را در دستور كار قرار دهند.

منبع : sarpoosh.com