این روز ها که یه جورایی کرونا خیلی از کسب و کار هار رو خونه نشین کرده 

بچه های فروش ما هم  مثل قبل با انگیزه مشغول کار اند 

و هر بارکه  عکس زنگ فروش تو گروه تیم فیوچر ارسال میشه  

به یاد صدای وقت و بی وقتش نا خود آگاه لبخند می زنیم .

ممنون از اعتمادتون.