بيش از از 220 جوان علاقه‌مند به صادرات در این دو روز در قالب 105 گروه سازمان‌دهی شدند و 32 طرح تایید شده از سمت داوران با ارائه در طرح خود در ٥دقيقه به رقابت پرداختند و در نهايت ١٦ گروه به عنوان گزيده براي سفر به روسيه انتخاب شدند

 در اين ماراتون اقاي سوري كار منتورينگ را انجام ميدادند و در طي اين دو روز چند كارگاه اموزشي برگزار كردند ودر شروع مراسم اموزش براي اجراي فرايند رو داشتند و در پايان يك گروه از فيوچر اسكاى و چند گروه از دانش اموختگان جناب سوري برگزيده و به عنوان برنده اعلام شدند