شهر : ارومیه

یک شنبه 28 مهرماه ۱۳۹۸ 

صبح روز شنبه  از کرمانشاه  با هدف دیدار با  دوستان خوبمان در ارومیه حرکت کردیم، ازمسیر های مرزی مریوان و سقز عبور کرده  و در نهایت صبح به ارومیه رسیدیم صبح روز یک شنبه با جناب اقای جوانمرد عزیز دیدار داشتیم‌ و گپ  و گفت در مورد بازرگانی فعالیت های ایشان و همکاری ها و فرصت های تجاری  در ارومیه صحبت کردیم .از مهمان نوازی  جناب اقای جوانمرد تشکر میکنیم و امیدوارم شروع همکاری های خوبی را در اینده شاهد باشیم باعث افتخار ماست جناب اقای مهندس جوانمرد فعال  را در خانواده فیوچراسکای کنار خودمان داریم .