یافته ها

میانگین سن کودکان ۵/۸ سال و انحراف معیار ۱۷/۲ بود. تحلیل اندازه های تکراری نشان دادکه با کنترل میزان درد اولیه، تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر درد در حین تزریق و پس از آن وجود داشت(p=۰/۰۰۱). همچنین این تحلیل نشان میدهد که تنها متغیر تاثیر گذار بجز گروه های مورد مطالعه متغیر سن کودکان بوده (p=۰/۰۲۳)وبنظر میرسد که با افزایش سن کودکان آنها میزان درد بیشتری در حین وپس از تزریق گزارش کردند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه و تاثیر کمپرس یخ بر کاهش درد حین تزریق زیرجلدی در کودکان مقتضی است جهت همکاری کودکان بر ادامه و پیگیری درمان هنگام تزریق زیر جلدی از کمپرس یخ استفاده گردد و پیشنهاد می گردد مطالعات دیگری در زمینه کاهش درد تزریقات عضلانی دردناک در کودکان سرطانی انجام گردد.

 

منبع : مگیران

فیوچر اسکای حامی کودکان سرطانی