تیم ارائه شرکت فیوچراسکای با مدیریت جناب آقای امیرحسین سوری جهت ارائه و معرفی خدمات شرکت در محل کارخانه اصفهان پک حضور یافتند. این جلسه همچنین جهت اضافه کردن شرکت اصفهان پک به لیست وندور شرکت فیوچر اسکای انجام گرفت. در این فرصت خدمات شرکت فیوچر اسکای به همراه تاریخچه و توضیحاتی در مورد دپارتمان های مختلف شرکت بیان شد.