در این دیدار که با عضو هیئت مدیره این موسسه جناب آقای احمدی انجام گرفت راه های حمایت عملی و اجرایی از این انجمن مردم نهاد مورد بررسی قرار گرفت.