برای او و بقیه همکاران سخت کوش خود آرزوی خوشبختی و همکاری طولانی با فیوچر اسکای را داریم.