مایه خوشبختی و سعادت برای ماست که یکسال در کنار شما بوده ایم.