عقد قراردادهاي نمايندگي و دوره هاي آموزشي در دبي توسط واحد بازرگاني و وي آي پي فيوچر اسكاي انجام شد.