برگزاري جلسه در مورد سنسور فشارهاي هاگلر و شانسهاي بيزينسي در كشور كنيا.