در زمينه داروهاي گياهي جهت گسترش مناسبات تجاري از طريق شركت فيوچر اسكاي برگزار گشت.