نشست با شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان توسط تيم توسعه شركت فيوچر اسكاي